خسارت 1750 میلیارد تومانی سرمای دیررس به باغات آذربایجان شرقی - کاف نیوز