خروج قطار برقی تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از ریل - کاف نیوز