خدابخش: برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی در شرایط تحریم ضروری بود - کاف نیوز