حوزه های علمیه کارگروه های علمی برای تحقق بیانیه رهبری تشکیل دهند - کاف نیوز