حمله شبانه به مدافع حقوق حیوانات در تبریز - کاف نیوز