حضور دانشگاه تبریز در نمایشگاه بین المللی دانشگاه های عضو اتحادیه اوراسیا - کاف نیوز