حجم آب دریاچه ارومیه به 3/24 میلیارد متر مکعب رسید - کاف نیوز