حجم آب دریاچه ارومیه از سه میلیارد مترمکعب گذشت - کاف نیوز