جهادکشاورزی مسئول قیمت گذاری محصولات تولیدی است - کاف نیوز