جلسه رسیدگی دوباره به پرونده پزشک تبریزی تجدید شد - کاف نیوز