جلسه‌ رسیدگی دوباره به پرونده پزشک تبریزی برگزار شد - کاف نیوز