جشنواره ملی نگارگری در تبریز برگزار می شود - کاف نیوز