جزئیات انفجار گاز شهری در خیابان عباسی تبریز - کاف نیوز