جدیت در پیشگیری از قطع برق تابستان ضروری است - کاف نیوز