جانباز ۷۰ درصد تبریزی به یاران شهیدش پیوست - کاف نیوز