ثبت نام بازنشستگان در انتخابات هیات های ورزشی مجاز نیست - کاف نیوز