تیشه بر ریشه ریه‌های تنفسی تبریز/ نوشدارو بعد از مرگ سهراب - کاف نیوز