تکمیل 71 هزار پروژه نیمه‌تمام 600 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد - کاف نیوز