تکمیل پروژه انتقال آب ارس به تبریز جزو برنامه های اصلی نمایندگان تبریز است - کاف نیوز