توهین کنندگان به مردم آذربایجان دستگیر شدند - کاف نیوز