تولید ۱۸ خودرو در فروردین ماه امسال متوقف شد - کاف نیوز