تولید فولاد میانه به بیش از 2میلیون تن در سال افزایش می یابد - کاف نیوز