توضیحات معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص پرت شدن بیماری از طبقه دوم بیمارستان رازی - کاف نیوز