توصیه آل‌هاشم به هیئت امنا و خیران بازار: هوای اصناف ضعیف را داشته باشید - کاف نیوز