توسعه سرمایه گذاری، رویکرد اصلی سازمان همیاری شهرداری‌های استان در برنامه‌های مشارکتی با شهرداری‌ها - کاف نیوز