توزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده در مناطق محروم تبریز - کاف نیوز