تمرین خنثی سازی بمب در پایگاه دوم شکاری تبریز برگزار شد - کاف نیوز