تمامی درختان قطع شده سه راهی 29 بهمن تبریز خشک شده بودند - کاف نیوز