تلاش 1027 هنرجو در راستای حفظ هویت صنایع دستی روستایی استان - کاف نیوز