تقویت فرهنگ و زبان ترکی آذربایجانی از رویکردهای وزارت ارشاد است - کاف نیوز