تقویت سامانه بارشی از پنجشنبه تا ظهر جمعه - کاف نیوز