تغییر شرایط انتخاب شهردار/ شهردار تبریز باید بیش از 9 سال سابقه مدیریت ارشد داشته باشند - کاف نیوز