تصمیم ترامپ همه جریانات سیاسی ایران را متحد کرد - کاف نیوز