تصمیمات داوری در نتیجه بازی تراکتور و استقلال تاثیرگذار بود - کاف نیوز