تشویق دختران به رقص، شگرد عجیب خوانندگان نوپا/ چرا صفحات با محتوای رقص در اینستاگرام در حال افزایش است؟ - کاف نیوز