ترکیدگی خط لوله آبرسانی زرینه رود و احتمال قطعی آب سه روزه - کاف نیوز