تروریست نامیدن سپاه نشانه افول آمریکا و اقتدار سپاه است - کاف نیوز