ترقه، عابر نوجوانی را در تبریز راهی بیمارستان کرد - کاف نیوز