تربیت جوانان مخلص و با شهامت، رسالت اصلی حلقه‌های صالحین است - کاف نیوز