تراکتورسازی یک - صنعت نفت صفر/ فاصله ۲ امتیازی با پرسپولیس حفظ شد - کاف نیوز