تراکتورسازی تبریز اولین باخت فصل سپاهان اصفهان را رقم زد - کاف نیوز