تخریب 17 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در هریس - کاف نیوز