تخریب مجموعه گردشگری سد علویان مراغه با دستور قضایی بود - کاف نیوز