تخریب فضای سبز تبریز ادامه دارد/ تجمع در برابر تغییر کاربری پارک بانوان - کاف نیوز