تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز تصویب شد - کاف نیوز