تحقق توزیع متناسب سفر در مسیرهای گردشگری آذربایجان شرقی - کاف نیوز