تبریز و اصفهان در زمینه گردشگری همکاری می کنند - کاف نیوز