تبریز در تراز شهر نمونه گردشگری از واقعیت تا ادعا / تبریز 2018 از حاشیه تا متن - کاف نیوز