تبریز۲۰۱۸، پیشانی گردشگری کشورهای اسلامی - کاف نیوز