تاکنون کسی از کودک رها شده، سراغی نگرفته است - کاف نیوز